About Songnam9999

Tư vấn giám sát thẩm tra thiết kế

Songnam9999
Architect
Viet Nam

Song Nam là mt n v qun lý d án chuyên nghip t khâu t vn thit k, xin các giy phép xây dng n t vn la chn nhà thu và t chc qun lý, giám sát quá trình thi công ngoài công trng.

Designing Buildings Anywhere

Get the Firefox add-on to access 20,000 definitions direct from any website

Find out more Accept cookies and
don't show me this again
"