About Quanlyduanxaydung86

Tư vấn thiết kế kiến trúc, kết cấu, M&E tối ưu. Xin phép xây dựng nhanh chóng 0769861168

Quanlyduanxaydung86
Project Manager
Viet Nam

Qun lý d án ây thng c hiu là qun lý d án xây dng là vic lp k hoch, t chc và qun lý, giám sát quá trình phát trin ca d án nhm m bo cho d án hoàn thành úng thi gian, trong phm vi ngân sách ã c duyt, m bo cht lng, t c mc tiêu c th ca d án và các mc ích ra.

Mc tiêu c bn ca vic qun lý d án th hin ch các công vic phi c hoàn thành theo yêu cu và bo m cht lng, trong phm vi chi phí c duyt, úng thi gian, úng tin và gi cho phm vi d án không thay i. Qun lý d án xây dng có nhim v kim soát thi gian ca mt d án, chi phí và cht lng. Qun lý d án xây dng tng thích vi tt c các h thng phân phi d án, bao gm thit k - nhà thu xây dng, thit k xây dng, qun lý an toàn và ri ro và i vi các quan h i tác.

Khi Ch u t xây dng công trình không iu kin nng lc thì ngi quyt nh u t s thuê t chc t vn qun lý d án, ngha là t chc t vn c trông coi qun lý các d án xây dng công trình là qun lý công trình nh ca chính mình.

Ban qun lý d án hoc t vn qun lý d án là b phn i din ch u t t chc thc hin toàn b d án u t xây dng t khâu kho sát, quy hoch, n bù gii ta, lp d án n t vn thit k, xin phép xây dng, t chc u thu, t vn giám sát và nghim thu bàn giao công trình a vào s dng.

Qun lý d án và giám sát thi công xây dng là hot ng vô cùng cn thit nhm m bo tin và cht lng ca công trình xây dng. Trong bài vit này, chúng tôi xin chia s vi các bn mt s nhim v chính ca công tác qun lý d án và giám sát thi công xây dng công trình.

n v qun lý d án không nhng iu phi, kim soát tin ca các n v k thut chuyên môn mà còn phi i din ch u t làm vic vi các c quan qun lý nhà nc trong quá trình trin khai d án. Trong giai on chun b u t thì công tác n bù gii ta và trình duyt các giy phép xây dng là các công tác òi hi ngi qun lý d án phi có nhiu kinh nghim, ng x khéo léo, có k nng thng thng, am tng các quy trình làm vic ca các c quan ban ngành. Tuy nhiên, ây luôn là công tác khó kim soát tin nht, nht là trong môi trng kinh doanh hin nay ca Vit Nam.

Song Nam là mt n v qun lý d án chuyên nghip t khâu t vn thit k, xin các giy phép xây dng n t vn la chn nhà thu và t chc qun lý, giám sát quá trình thi công ngoài công trng.

Designing Buildings Anywhere

Get the Firefox add-on to access 20,000 definitions direct from any website

Find out more Accept cookies and
don't show me this again
"