About Cuongcui202

Other
Viet Nam

V sao nên chn thnh lâp công ty trch nhiêm hu hn

Chc chn s có vô vàn lý do khác nhau quan trng khi cc bn ang thc s quyt nh la chn mt mô hình thành lp doanh nghip thch hp cho mình theo úng quy nh pháp lut ban hnh. Nhng trong s th không t các mô hình công ty nh: công ty C phn, Công ty T nhân, Hp Danh, công ty TNHH….Thì Kê Ton Ct Tng khuyn khích bn nên thành lp ng theo nhng mô hình công ty TNHH. Ti sao nên thành lp công ty TNHH ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiu nhé.

Thê no l công ty TNHH:

– Công ty TNHH c xem là mt trong nhng công ty pháp nhân k t ngày c cp giy php chng nhn ng ký ca môi doanh nghip.

– Vi thành viên chc nng có th là t chc, cá nhân. S lng thành viên không bao gi c vt qua 50 ngi cho php.

– Các thành viên sáng lp phi m bo chu trách nhim v các khon n c thê cng nh ngha v tài sn khác ca doanh nghip theo ng nhng phm vi s vn ã hot ông góp vào doanh nghip. Và các thành viên ch hon ton c chuyn nhng phn vn góp ca mình theo ng php luât.

Quyên li khi bn chn thnh lâp công ty TNHH

+ Kiêm sot hot ông kinh doanh dê dng:

ây c xem là mt trong nhng u im ln khi cc bn la chn dch v thành lp công ty TNHH. Ch doanh nghip, thành viên công ty thng s có th kim soát k lng, qun lý, iu hành c toàn b qu trnh hot ng kinh doanh ca công ty mình mt cách n gin, d dàng vì s lng ca môi thành viên trong công ty s không quá nhiu và các thành viên thng là ngi quen tin cy nhau.

+ Th tc gp vôn nhanh chng:

Thành lp công ty TNHH, l bn hon ton không cn phi thc hin quá nhiu vic liên quan trc tiêp n phn vn góp ca mình nh công ty C phn vì phm vi hot ng ca công ty TNHH thng s hp hn vì vy bn không cn phi chun b quá nhiu phn vn góp âu t ca công ty d phù hp hn vi quy nh ban hnh ca pháp lut.

Nêu cc bn ang muôn tm môt dch v thnh lâp công ty uy tn ê hô tr qu trnh thnh lâp công ty th hy liên hê ên Kê Ton Ct Tng môt trong nhng s la chn thch hp.

Tham kho chi tiêt ti: https://www.ketoancattuong.vn/

Designing Buildings Anywhere

Get the Firefox add-on to access 20,000 definitions direct from any website

Find out more Accept cookies and
don't show me this again
"